کارمزد معامله‌هاکارمزدها

کارمزد معامله‌های تتانکس به صورت درصد از مبلغ کل معامله است و محاسبه آن بر اساس ملاحظات زیر صورت می‌گیرد:

کارمزد از هر دو سمت معامله کسر می‌شود.

کارمزد خریدار به صورت رمز‌ارز کسر و کارمزد فروشنده از مبلغ دریافتی شما کسر می‌شود.

در هنگام ثبت معامله در تتانکس، کارمزد به شما نمایش داده می‌شود.

با توجه به حجم معامله‌های سه ماه اخیر کاربر، کارمزد معامله‌ها طبق جدول زیر به صورت پلکانی محاسبه می‌گردد:

سطح کاربریکارمزد معاملهمقدار حجم معامله در سه ماه
سطح برنزی%۰.3کمتر از ۲۰ میلیون تومان
سطح نقره‌ای%۰.25بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان
سطح طلایی%۰.2بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
سطح پلاتینیوم%۰.15بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
سطح اورانیوم%۰.1بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان